เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 8

รายการดาวน์โหลด
ITA
กองทุน LTC
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ควบคุมภายใน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานตรวจสอบภายใน
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ธรรมนูญประชาคนตำบลบุ่งเลิศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA
พระราชบัญญัติ
มาตรการลดการใช้พลังงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามแผนการอัตรากำลัง
รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบบ้านบริการประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น