เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 12

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566   21 มิ.ย. 2566 21
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปี 2565   30 ก.ย. 2565 21
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2565   30 ก.ย. 2565 18
รายชื่อผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2565   30 ก.ย. 2565 21
ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   30 ก.ย. 2565 3
ภาพกิจกรรมการให้บริการดูแลบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565   1 มิ.ย. 2565 23
นโยบาย และกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   1 ต.ค. 2564 20