เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 8

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ โหลด
รายงานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ทต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด   29 ม.ค. 2567 60
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566   21 มิ.ย. 2566 54
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปี 2565   30 ก.ย. 2565 57
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2565   30 ก.ย. 2565 48
รายชื่อผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2565   30 ก.ย. 2565 60
ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   30 ก.ย. 2565 50
ภาพกิจกรรมการให้บริการดูแลบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565   1 มิ.ย. 2565 58
นโยบาย และกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   1 ต.ค. 2564 77