เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 12

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) ประจำปีงบประมาณ 2566   6 เม.ย. 2566 38
บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง เพื่อสร้างจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566   21 ก.พ. 2566 36
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2565 117
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2565 154
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   5 ม.ค. 2565 123
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   11 ต.ค. 2564 138
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลฯ   3 ก.พ. 2564 204
โครงการ เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   7 พ.ย. 2562 194