เทศบัญญัติเทศบาล


ออนไลน์ : 15

เทศบัญญัติเทศบาล วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   16 ก.ย. 2564 162
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   23 พ.ย. 2563 222
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563   8 ต.ค. 2563 191
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563   8 ต.ค. 2563 200
เทศบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2558   8 ต.ค. 2563 298
เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560   8 ต.ค. 2563 230
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558   8 ต.ค. 2563 256
เทศบัญญัติการประปา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558   8 ต.ค. 2563 339