เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

เทศบัญญัติเทศบาล


ออนไลน์ : 18

เทศบัญญัติเทศบาล วันที่ โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565   6 ธ.ค. 2565 100
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2565   6 ธ.ค. 2565 96
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   22 ก.ย. 2565 174
เทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ.2565   9 ก.ย. 2565 117
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   16 ก.ย. 2564 312
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   23 พ.ย. 2563 312
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563   8 ต.ค. 2563 283
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563   8 ต.ค. 2563 295
เทศบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2558   8 ต.ค. 2563 532
เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560   8 ต.ค. 2563 383
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558   8 ต.ค. 2563 402
เทศบัญญัติการประปา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558   8 ต.ค. 2563 665
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563   13 มี.ค. 2563 63
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563   13 มี.ค. 2563 71