เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 5

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป   4 ม.ค. 2565 213
แบบคำร้องขอรับน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค   5 ต.ค. 2564 196
แจ้งความชำรุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ   5 ต.ค. 2564 138
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆษ1)   5 ต.ค. 2564 157
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   1 ก.พ. 2564 275