เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์


ออนไลน์ : 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์ วันที่ โหลด
แผนการศึกษา พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 ศพด.บ้านเลิศสมบูรณ์   29 มิ.ย. 2566 50
ว 1325 ลว 27 มีนาคม 2562 เรื่อง กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 2566 48
ว 1294 ลว.5 พค.65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.   31 พ.ค. 2565 109
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.2562   8 ต.ค. 2564 193
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์ เรื่อง รายงานรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 ต.ค. 2564 1076
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564   11 มิ.ย. 2564 195
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2563   8 พ.ค. 2564 187
ว368 ลว 19 ม.ค.64 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.   5 พ.ค. 2564 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   29 ก.ย. 2563 221
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2565   20 ก.ย. 2562 357