อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 17

WE STRONG

WE STRONG... วันที่ 16 มิ.ย. 2565 (ดูู 106)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบุ่งเลิศ 28-29 พ.ค.65

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบุ่งเลิศ 28-29 พ.ค.65 ... วันที่ 28 พ.ค. 2565 (ดูู 278)

บุญผะเหวดบ้านคำนางตุ้ม หมู่ 5

 บุญผะเหวดบ้านคำนางตุ้ม หมู่ 5... วันที่ 16 มี.ค. 2565 (ดูู 293)

บุญผะเหวดบ้านโป่ง

บุญผะเหวดบ้านโป่ง... วันที่ 7 มี.ค. 2565 (ดูู 124)

ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโป่ง

ตลาดนัดโค-กระบือบ้านโป่ง... วันที่ 3 มี.ค. 2565 (ดูู 137)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ... วันที่ 21 ก.พ. 2565 (ดูู 133)

เชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

เชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี... วันที่ 21 ก.พ. 2565 (ดูู 124)

เตรียมสถานที่เพื่อเปิดศูนย์ CI ตำบลบุ่งเลิศ

เตรียมสถานที่เพื่อเปิดศูนย์ CI  ตำบลบุ่งเลิศ ... วันที่ 18 ก.พ. 2565 (ดูู 142)

กองช่าง ทต บุ่งเลิศ ทำการออกประชุมโครงการก่อสร้างฝายและขุดลอกลำห้วยแดง ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเม็ก ต.เหล่าไฮงาม จ.กาฬสินธุ์

กองช่าง ทต บุ่งเลิศ ทำการออกประชุมโครงการก่อสร้างฝายและขุดลอกลำห้วยแดง ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเม็ก  ต.เหล่าไฮงาม จ.กาฬสินธุ์... วันที่ 11 ก.พ. 2565 (ดูู 131)

ซ่อมแซมถนนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่6

นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ  ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ออกซ่อมแซมถนนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่6... วันที่ 7 ก.พ. 2565 (ดูู 146)

ตัดต้นไม้บริเวณรอบ บ้านหนองม้า หมู่ที่8

นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลออกตัดต้นไม้ รอบหมู่บ้าน บ้านหนองม้า หมู่ที่8... วันที่ 7 ก.พ. 2565 (ดูู 113)

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักทรัพยากรน้ำภาค 4

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยสำนักทรัพยากรน้ำภาค 4... วันที่ 18 ม.ค. 2565 (ดูู 132)

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้านบุ่งเลิศ

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้านบุ่งเลิศ... วันที่ 18 ม.ค. 2565 (ดูู 109)

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ... วันที่ 21 ก.ย. 2564 (ดูู 309)

มอบเงินชดเชยกรณีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โรคลัมปีสกิน (LSD)

มอบเงินชดเชยกรณีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โรคลัมปีสกิน (LSD)... วันที่ 17 ก.ย. 2564 (ดูู 227)

ดำเนินการปิดศูนย์พักคอยตำบลบุ่งเลิศ

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายถอ เหลาทอง นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสาธารณงานสุขเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ได้ลงพื้นที่เก็บขยะและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อย ดำเนินการปิดศูนย์พักคอยตำบลบุ่งเลิศ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการ..... วันที่ 6 ก.ย. 2564 (ดูู 363)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

คำแถลง นโยบายการบริหารของนายถอ เหลาทอง นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 18 พ.ค. 2564 (ดูู 263)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ครั้งแรก โดยท่านนายอำเภอเมยวดี นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผลการคัดเลือกประธานสภาฯรองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ดังนี้ 1.นายไถ่ พ้นทุกข์ เป็นประธานสภ..... วันที่ 11 พ.ค. 2564 (ดูู 267)

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564... วันที่ 24 ธ.ค. 2563 (ดูู 661)

การแข่งขันกีฬาภายในชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 วันที่ 12 พฤศิจกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

การแข่งขันกีฬาภายในชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 วันที่ 12 พฤศิจการยน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์... วันที่ 11 พ.ย. 2563 (ดูู 857)