เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองคลัง


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0812629929


นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0967482772


นางสาวพัชราภรณ์ ทุหา
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0883058837


นางมนัสนันท์ ลมวิชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0619676155


นางศิริทร มัทนัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0994359353


นางประทุมรัตน์ สุวรรณไตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 0842939359


นางสาวอ่อนจันทร์ ศรีอำพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0989914026


นางสาวเครือมาศ หนองสูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0956602311


นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0868616935