เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา


ออนไลน์ : 9

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   2 ก.ค. 2567 10
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   1 ก.ค. 2567 10
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   1 ก.ค. 2567 9
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายตามกฎว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558   1 ก.ค. 2567 10
ภาพกิจกรรมการออกสำรวจป้ายโฆษณา ประจำปี 2566   16 มี.ค. 2566 13
แผนออกสำรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาฯ ประจำปี พ.ศ.2566   9 มี.ค. 2566 15
Infographics เผยแพร่มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา   2 มี.ค. 2566 12
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้ฯ ประจำปี 2566   1 มี.ค. 2566 15
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบฯ วันที่ 1 มีนาคม 2566   1 มี.ค. 2566 10
รายงานการดำเนินงานตามมาตรการการติดต้ั้งป้ายโฆษณษ ให้จังหวัดทราบฯ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565   8 ก.ค. 2565 14
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายฯ ลว 7 กรกฎาคม 2565   7 ก.ค. 2565 14
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบฯ ลว 7 กรกฎาคม 2565   7 ก.ค. 2565 15
ภาพกิจกรรมการออกสำรวจป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำที่สาธารณะฯ ประจำปี พ.ศ.2565   7 ก.ค. 2565 12
ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้มี 7 ประเภท   7 ก.ค. 2565 12