เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 11

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 135
การประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   16 ก.พ. 2565 117
บันทึกการประชุุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   16 ก.พ. 2565 163
การประชุมประชาคมขอใช้ที่่ดินสาธารณะแปลง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม หมู่ที่ 5   24 ม.ค. 2565 139
การประชุมประชาคมขอใช้ที่ดินสาธารณะแปลงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9   21 ม.ค. 2565 137
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนและคณะผู้บริหาร วันที่ 12 ก.ค.2564   14 ก.ค. 2564 248
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนและคณะผู้บริหาร วันที่ 22 มิ.ย.2564   24 มิ.ย. 2564 180
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนและคณะผู้บริหาร วันที่ 24 พ.ค.2564   25 พ.ค. 2564 182
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประชุมพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2564   12 ม.ค. 2564 208