เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 177
การประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   16 ก.พ. 2565 146
บันทึกการประชุุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   16 ก.พ. 2565 288
การประชุมประชาคมขอใช้ที่่ดินสาธารณะแปลง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม หมู่ที่ 5   24 ม.ค. 2565 181
การประชุมประชาคมขอใช้ที่ดินสาธารณะแปลงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9   21 ม.ค. 2565 188
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนและคณะผู้บริหาร วันที่ 12 ก.ค.2564   14 ก.ค. 2564 326
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนและคณะผู้บริหาร วันที่ 22 มิ.ย.2564   24 มิ.ย. 2564 214
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนและคณะผู้บริหาร วันที่ 24 พ.ค.2564   25 พ.ค. 2564 224
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประชุมพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2564   12 ม.ค. 2564 257