เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 14

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   20 ม.ค. 2566 36
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566   12 ต.ค. 2565 36
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566   12 ต.ค. 2565 35
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   6 ต.ค. 2565 39
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี 2566   5 ต.ค. 2565 30
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี 2565   5 ต.ค. 2565 36
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ม.ค. 2565 107
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   10 ก.พ. 2564 211