คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 19

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร   7 ม.ค. 2565 73
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บและพัฒนารายได้   6 ม.ค. 2565 78
คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี   6 ม.ค. 2565 64
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง   5 ม.ค. 2565 79
คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผน   2 พ.ย. 2564 80
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   2 พ.ย. 2564 78
คู่มือการปฏิบัติงานการศึกษา   8 ต.ค. 2564 56
คู่มือการปฏิบััติงานพัสดุ   5 ต.ค. 2564 67
คู่มือการปฏิบัติงานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   1 ต.ค. 2564 57
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   6 ม.ค. 2564 161
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้   14 ต.ค. 2563 130
คู่มือเบี้ยยังชีพฯ ทต.บุ่งเลิศ   8 ต.ค. 2563 274
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   26 มิ.ย. 2562 187