เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 10

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   27 เม.ย. 2566 26
คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล   27 เม.ย. 2566 25
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร   7 ม.ค. 2565 165
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บและพัฒนารายได้   6 ม.ค. 2565 135
คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี   6 ม.ค. 2565 129
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง   5 ม.ค. 2565 128
คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผน   2 พ.ย. 2564 145
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   2 พ.ย. 2564 125
คู่มือการปฏิบัติงานการศึกษา   8 ต.ค. 2564 130
คู่มือการปฏิบััติงานพัสดุ   5 ต.ค. 2564 106
คู่มือการปฏิบัติงานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   1 ต.ค. 2564 111
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   6 ม.ค. 2564 208
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้   14 ต.ค. 2563 192
คู่มือเบี้ยยังชีพฯ ทต.บุ่งเลิศ   8 ต.ค. 2563 334
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   26 มิ.ย. 2562 225