หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แนวทางการปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   5 ม.ค. 2565 64
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562   5 ม.ค. 2565 65
ประกาศ ทต. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเงิน เดือน ตุลาคม 64   11 ต.ค. 2564 65
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ต.ค. 2564 62
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ต.ค. 2564 62
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ต.ค. 2564 65
การฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2564 78
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 2564 63
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 2564 68
สรุปการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ปี พ.ศ.2564   3 พ.ค. 2564 141
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   26 เม.ย. 2564 138
มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   1 ต.ค. 2563 148
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 125
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 123
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   19 มิ.ย. 2563 292
ประกาศ ก.จ. ก.ท และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง พ.ศ.2562   14 พ.ค. 2562 115