เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566   12 ต.ค. 2565 112
หลักเกณฑ์ประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2566   11 ต.ค. 2565 120
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566   11 ต.ค. 2565 42
หลักเกณฑ์ประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566   11 ต.ค. 2565 45
หลักเกณฑ์ประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ต.ค. 2565 40
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ต.ค. 2565 38
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ต.ค. 2565 37
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลใหัดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560   6 ม.ค. 2565 38
แนวทางการปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   5 ม.ค. 2565 117
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562   5 ม.ค. 2565 115
ประกาศ ทต. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเงิน เดือน ตุลาคม 64   11 ต.ค. 2564 132
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ต.ค. 2564 119
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ต.ค. 2564 127
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ต.ค. 2564 124
การฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2564 154
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 2564 140
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 2564 130
สรุปการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ปี พ.ศ.2564   3 พ.ค. 2564 207
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   26 เม.ย. 2564 199
มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   1 ต.ค. 2563 221
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 185
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 180
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   19 มิ.ย. 2563 456
ประกาศ ก.จ. ก.ท และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง พ.ศ.2562   14 พ.ค. 2562 163