เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

พระราชบัญญัติ


ออนไลน์ : 11

พระราชบัญญัติ วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562   1 ก.พ. 2566 34
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565   1 ก.พ. 2566 34
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   15 มิ.ย. 2565 74
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   5 ม.ค. 2565 111
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562   5 ม.ค. 2565 116
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545   5 ม.ค. 2565 95
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562   5 ม.ค. 2565 103
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560   5 ม.ค. 2565 107
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542   5 ม.ค. 2565 104
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   5 ม.ค. 2565 110
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562   5 ม.ค. 2565 107
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561   5 ม.ค. 2565 103
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550   5 ม.ค. 2565 100
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   5 ม.ค. 2565 101
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535   5 ม.ค. 2565 107
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497   5 ม.ค. 2565 111
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499   5 ม.ค. 2565 93
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   4 ม.ค. 2565 89
พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549   4 พ.ย. 2564 87
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496   4 พ.ย. 2564 94
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562   4 พ.ย. 2564 89
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   4 พ.ย. 2564 86
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   4 พ.ย. 2564 96
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561   4 พ.ย. 2564 96
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   4 พ.ย. 2564 82
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   4 พ.ย. 2564 120
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   4 พ.ย. 2564 101
พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   2 พ.ย. 2564 93