พระราชบัญญัติ


ออนไลน์ : 15

พระราชบัญญัติ วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   15 มิ.ย. 2565 35
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543   5 ม.ค. 2565 70
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562   5 ม.ค. 2565 76
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545   5 ม.ค. 2565 58
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562   5 ม.ค. 2565 66
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560   5 ม.ค. 2565 70
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542   5 ม.ค. 2565 67
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   5 ม.ค. 2565 74
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562   5 ม.ค. 2565 63
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561   5 ม.ค. 2565 65
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550   5 ม.ค. 2565 63
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   5 ม.ค. 2565 65
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535   5 ม.ค. 2565 68
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497   5 ม.ค. 2565 54
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499   5 ม.ค. 2565 56
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   4 ม.ค. 2565 51
พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549   4 พ.ย. 2564 51
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496   4 พ.ย. 2564 58
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562   4 พ.ย. 2564 53
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   4 พ.ย. 2564 48
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   4 พ.ย. 2564 57
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561   4 พ.ย. 2564 58
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   4 พ.ย. 2564 42
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   4 พ.ย. 2564 71
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   4 พ.ย. 2564 61
พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   2 พ.ย. 2564 55