เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA


ออนไลน์ : 4

ประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA วันที่ โหลด
รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2565   17 ส.ค. 2565 40
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา   23 มี.ค. 2565 72
แบบประเมินการปฏิบัติงานของ อปท. LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 ก.พ. 2565 98
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564   19 ต.ค. 2564 127
บันทึกรายงานผลคะแนนการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ.2564   18 ต.ค. 2564 123
หนังสือประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกให้กับปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนเพื่อบริการประชาชนโดยตรง พ.ศ.2564   5 ก.ค. 2564 140
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ สำนักปลัด พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 1010
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองคลัง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 132
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองช่าง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 146
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารจัดทำบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 149
บันทึกจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2564   29 มิ.ย. 2564 144
บันทึกขอแจ้งเวียนการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 122
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นายกมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน เพื่อบริการประชาชนโดยตรง ประจำปี พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 123
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นายกมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนเพื่อบริการประชาชนโดยตรง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 114
คำสั่งเทศบาลตำบล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 112
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2564   22 มิ.ย. 2564 103
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563   29 ก.ย. 2563 146
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2563   8 ต.ค. 2562 94
รายงานผลการประเมินปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2563   4 ต.ค. 2562 98
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ สำนักปลัด พ.ศ.2563   3 ต.ค. 2562 109
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองคลัง พ.ศ.2563   3 ต.ค. 2562 97
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองช่าง พ.ศ.2563   3 ต.ค. 2562 96