เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA


ออนไลน์ : 15

ประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA วันที่ โหลด
ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2566   19 พ.ค. 2566 246
รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2565   17 ส.ค. 2565 193
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา   23 มี.ค. 2565 142
แบบประเมินการปฏิบัติงานของ อปท. LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 ก.พ. 2565 154
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564   19 ต.ค. 2564 188
บันทึกรายงานผลคะแนนการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ.2564   18 ต.ค. 2564 194
หนังสือประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกให้กับปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนเพื่อบริการประชาชนโดยตรง พ.ศ.2564   5 ก.ค. 2564 191
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ สำนักปลัด พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 1487
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองคลัง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 169
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองช่าง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 218
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารจัดทำบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 193
บันทึกจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2564   29 มิ.ย. 2564 182
บันทึกขอแจ้งเวียนการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 185
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นายกมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน เพื่อบริการประชาชนโดยตรง ประจำปี พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 180
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นายกมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนเพื่อบริการประชาชนโดยตรง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 165
คำสั่งเทศบาลตำบล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 2564 173
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2564   22 มิ.ย. 2564 163
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563   29 ก.ย. 2563 222
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2563   8 ต.ค. 2562 153
รายงานผลการประเมินปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2563   4 ต.ค. 2562 153
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ สำนักปลัด พ.ศ.2563   3 ต.ค. 2562 164
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองคลัง พ.ศ.2563   3 ต.ค. 2562 147
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองช่าง พ.ศ.2563   3 ต.ค. 2562 146