เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 9 เม.ย. 2567 54
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14 มี.ค. 2567 222
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแพร่รายงานงบการเงินและรายงานผลตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เล่มฟ้า) 27 ก.พ. 2567 106
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของ อปท.ตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 22 ก.พ. 2567 118
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12 ก.พ. 2567 147
ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี สแกน QR Code เพื่อร่วมประเมิน IIT 2024 29 ม.ค. 2567 221
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สแกน QR Code เพื่อร่วมประเมิน EIT 2024 29 ม.ค. 2567 182
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สแกน QR Code เพื่อร่วมประเมิน IIT 2024 29 ม.ค. 2567 200
รายงานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 26 ม.ค. 2567 174
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 23 ม.ค. 2567 100
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง NO GIFT POLICY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 23 ม.ค. 2567 92
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 9 ม.ค. 2567 96
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 9 ม.ค. 2567 63
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรืื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อ 39 30 ต.ค. 2566 94
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ต.ค. 2566 99
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 ต.ค. 2566 63
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 24 ต.ค. 2566 87
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแผ่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11 ต.ค. 2566 20
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2 ต.ค. 2566 103
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ก.ค. 2566 127
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 29 มิ.ย. 2566 126
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 23 มิ.ย. 2566 129
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566 21 มิ.ย. 2566 111
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12 วันที่ 16 มิ.ย.66 16 มิ.ย. 2566 5
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา 15 พ.ค. 2566 95
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 15 มี.ค. 2566 109
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่ือง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 14 มี.ค. 2566 117
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 6 1 มี.ค. 2566 98
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 13 ก.พ. 2566 87
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 1 ก.พ. 2566 95