เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรืื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อ 39 30 ต.ค. 2566 15
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 27 ต.ค. 2566 26
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 ต.ค. 2566 9
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 24 ต.ค. 2566 41
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2 ต.ค. 2566 37
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ก.ค. 2566 53
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 29 มิ.ย. 2566 68
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 23 มิ.ย. 2566 68
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566 21 มิ.ย. 2566 45
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา 15 พ.ค. 2566 44
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 15 มี.ค. 2566 66
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่ือง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 14 มี.ค. 2566 61
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 6 1 มี.ค. 2566 59
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 13 ก.พ. 2566 54
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 1 ก.พ. 2566 57
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 26 ม.ค. 2566 58
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 25 ม.ค. 2566 66
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 13 ม.ค. 2566 76
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เห็นสมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ ปี พ.ศ.2566 11 ม.ค. 2566 36
ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.2566 4 ม.ค. 2566 39
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกแถลงต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 ธ.ค. 2565 54
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21 ธ.ค. 2565 79
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าตลาดสดบ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 9 14 ธ.ค. 2565 72
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ให้เช่าตลาดสดบ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 9 โดยวิธีประมูล 2 ธ.ค. 2565 63
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 1 1 ธ.ค. 2565 98
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 30 พ.ย. 2565 75
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 25 พ.ย.2565 25 พ.ย. 2565 26
ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดขบวณแห่กระทงสวยงามและการประกวดนางนพมาศ โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2565 31 ต.ค. 2565 98
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28 ต.ค. 2565 46
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 ต.ค. 2565 79