เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2567   15 มี.ค. 2567 13
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   13 มี.ค. 2567 76
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2566   5 ม.ค. 2566 71
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ส.ค. 2565 74
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562   5 ม.ค. 2565 132
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ม.ค. 2565 128