เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplalce)


ออนไลน์ : 12

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplalce) วันที่ โหลด
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) ประจำปี 2567   12 มิ.ย. 2567 39
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประจำปี 2567   12 มิ.ย. 2567 21
รายงานผลการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) 8 ประการ   15 ก.ย. 2566 21
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการ อปท.ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2566 19