เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 9

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นทานะเวช วันที่ 2 ก.พ.2566   7 ก.พ. 2566 33
รายงานสรุปผลการมีส่วนร่วมกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566   10 ม.ค. 2566 27
บันทึกการประชุมประชาพิจารณ์ตามโครงการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 31
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานผลการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 35
สรุปผลรายงานการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 29
บันทึกการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลบุ่งเลิศต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 28
บันทึกการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลบุ่งเลิศต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การบริหารจัดการกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2565   4 ม.ค. 2566 31
โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   15 ธ.ค. 2565 43
การประชุมประชาคมขอใช้ที่่ดินสาธารณะแปลง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม หมู่ที่ 5   1 ก.พ. 2565 126
การประชุมประชาคมขอใช้ที่ดินสาธารณะแปลงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9   21 ม.ค. 2565 89
การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแดงบ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 1   21 ม.ค. 2565 129
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 184
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564-2565) เพื่อเติมฉบับที่3/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563   31 ก.ค. 2563 194