เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สตง.รับรองแล้ว   12 ม.ค. 2566 51
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 34
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 เม.ย. 2565 122
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   9 พ.ย. 2564 131
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   6 ต.ค. 2564 119
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   18 ธ.ค. 2563 168
รายงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563   24 มิ.ย. 2563 267
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   4 มี.ค. 2563 194
งบแสดงฐานนะการเงิน   30 ก.ย. 2562 253