การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   25 ม.ค. 2565 69
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2565   25 ม.ค. 2565 67
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   4 ม.ค. 2565 69
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   3 ม.ค. 2565 64
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของข้าราชการ   3 ม.ค. 2565 78
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ   3 ม.ค. 2565 58
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ม.ค. 2565 60
ประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรฯ ประจำปี 2565   3 ม.ค. 2565 59
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ม.ค. 2565 59
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   12 พ.ค. 2564 57
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นปี 2564   14 ต.ค. 2563 118
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 123
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 118
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ปีงบประมาณ 2564 -2566   1 ต.ค. 2563 112
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 118
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 138
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ   1 ต.ค. 2563 118
บันทึกข้อรายงานอบรม   19 มิ.ย. 2563 193