เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566   3 เม.ย. 2566 33
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566   31 มี.ค. 2566 32
การรายงานผลการนําการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566   11 ม.ค. 2566 24
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ปี พ.ศ.2566   5 ม.ค. 2566 27
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   25 ม.ค. 2565 116
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2565   25 ม.ค. 2565 108
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   4 ม.ค. 2565 108
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   3 ม.ค. 2565 115
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของข้าราชการ   3 ม.ค. 2565 185
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ   3 ม.ค. 2565 105
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ม.ค. 2565 97
ประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรฯ ประจำปี 2565   3 ม.ค. 2565 97
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ม.ค. 2565 95
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   12 พ.ค. 2564 95
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นปี 2564   14 ต.ค. 2563 154
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 159
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 155
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ปีงบประมาณ 2564 -2566   1 ต.ค. 2563 150
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 2563 154
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 180
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ   1 ต.ค. 2563 153
บันทึกข้อรายงานอบรม   19 มิ.ย. 2563 239