เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง


ออนไลน์ : 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง วันที่ โหลด
แผนการศึกษา พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 ศพด.บ้านโป่ง   29 มิ.ย. 2566 1246
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง เรื่อง รายงานรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 ต.ค. 2564 1320
แผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564   14 พ.ค. 2564 267
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา sar ปีการศึกษา 2563   8 พ.ค. 2564 212
ว368 ลว 19 ม.ค.64 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.   5 พ.ค. 2564 28
แผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564   14 ต.ค. 2563 191
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561 -2565   9 ก.ย. 2562 266