เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน


ออนไลน์ : 14

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ โหลด
ว 3423 ลว 2 เม.ย.67 เรื่องแนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่่มเติม   5 เม.ย. 2567 40
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   5 เม.ย. 2567 10
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 ว 7344 ลว 11ส.ค. 2566 - แนวทางการแผนการดำเนินงานฯ 2567   18 ส.ค. 2566 322
ว.3412 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท.ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   18 ส.ค. 2566 545
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2_ว5537 ลว.23.06.66 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.   27 มิ.ย. 2566 393
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 ว 5147 ลว 9 มิ.ย.2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ของ อปท.   12 มิ.ย. 2566 232
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 ว9076 ลงวันที่ 17 พ.ค.66 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท.   23 พ.ค. 2566 1295
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566   20 มี.ค. 2566 104
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 7 วันที่ 14มีนาคม66   14 มี.ค. 2566 126
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548   1 มี.ค. 2566 66
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   1 มี.ค. 2566 55
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   1 มี.ค. 2566 63
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   23 ก.พ. 2566 68
ว6732 ลว 6 พ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.   1 ก.พ. 2566 78
ที่ มท 0810.3 ว1239 ลว 21 ก.พ.65 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.   4 ม.ค. 2566 289
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3_ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ   8 ธ.ค. 2565 86
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 ว.7509 ลว 7 ต.ค.65 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท.   2 ธ.ค. 2565 121
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้ง 13 ประจำปี พ.ศ.2565   1 มิ.ย. 2565 128
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้ง 12 ประจำปี พ.ศ.2565   20 พ.ค. 2565 97
ว.1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.   3 มี.ค. 2565 58
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทต.บุ่งเลิศ   22 ก.พ. 2565 1386
หนังสือ มท0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำของ อปท.   1 ก.พ. 2565 173
การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ก.พ. 2565 194
ว 7467 วันที่ 14 ธ.ค.63 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ.2566-2570)   25 ธ.ค. 2563 62