เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน


ออนไลน์ : 13

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ โหลด
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 ว 7344 ลว 11ส.ค. 2566 - แนวทางการแผนการดำเนินงานฯ 2567   18 ส.ค. 2566 227
ว.3412 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท.ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   18 ส.ค. 2566 403
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2_ว5537 ลว.23.06.66 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.   27 มิ.ย. 2566 262
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 ว 5147 ลว 9 มิ.ย.2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ของ อปท.   12 มิ.ย. 2566 186
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 ว9076 ลงวันที่ 17 พ.ค.66 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท.   23 พ.ค. 2566 1095
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566   20 มี.ค. 2566 91
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 7 วันที่ 14มีนาคม66   14 มี.ค. 2566 80
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548   1 มี.ค. 2566 50
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   1 มี.ค. 2566 41
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   1 มี.ค. 2566 46
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   23 ก.พ. 2566 48
ว6732 ลว 6 พ.ย.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.   1 ก.พ. 2566 55
ที่ มท 0810.3 ว1239 ลว 21 ก.พ.65 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.   4 ม.ค. 2566 90
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3_ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ   8 ธ.ค. 2565 62
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 ว.7509 ลว 7 ต.ค.65 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท.   2 ธ.ค. 2565 65
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้ง 13 ประจำปี พ.ศ.2565   1 มิ.ย. 2565 116
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้ง 12 ประจำปี พ.ศ.2565   20 พ.ค. 2565 84
ว.1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.   3 มี.ค. 2565 42
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทต.บุ่งเลิศ   22 ก.พ. 2565 1120
หนังสือ มท0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำของ อปท.   1 ก.พ. 2565 153
การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ก.พ. 2565 165
ว 7467 วันที่ 14 ธ.ค.63 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ.2566-2570)   25 ธ.ค. 2563 45