เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือสำหรับประชาชน


ออนไลน์ : 7

คู่มือสำหรับประชาชน วันที่ โหลด
การจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   4 ม.ค. 2567 21
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   4 ม.ค. 2567 18
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   5 ม.ค. 2565 183
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   4 ม.ค. 2565 165
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน   4 ม.ค. 2565 175
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน   4 ม.ค. 2565 159
คู่มือสำหรับประชาชน จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   4 ม.ค. 2565 161
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย   2 ธ.ค. 2564 175
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   2 ธ.ค. 2564 158
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   3 ก.พ. 2564 257
การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (N)   8 ต.ค. 2563 343
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   8 ต.ค. 2563 304
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   8 ต.ค. 2563 297