เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือสำหรับประชาชน


ออนไลน์ : 12

คู่มือสำหรับประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   5 ม.ค. 2565 137
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   4 ม.ค. 2565 122
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน   4 ม.ค. 2565 132
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน   4 ม.ค. 2565 122
คู่มือสำหรับประชาชน จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   4 ม.ค. 2565 129
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย   2 ธ.ค. 2564 131
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   2 ธ.ค. 2564 115
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   3 ก.พ. 2564 214
การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (N)   8 ต.ค. 2563 301
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   8 ต.ค. 2563 266
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   8 ต.ค. 2563 255