เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ


นายถอ เหลาทอง
นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0872130365


นายบุญเพ็ง ศรีคร
รองนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0810371439


นายนัทธพงษ์ สุวรรณไตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0982541278


นายจิรพนธ์ วังคะฮาด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0908509226


นายอรุณ แก้วดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0611205785


นายวิชัย อัฐนาค
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0812620805


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0812629929


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0812629929


นางสาวอยุรี เจริญพืช
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0981501960