เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

งานพัฒนาชุมชน


ออนไลน์ : 13

งานพัฒนาชุมชน วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   29 ก.ย. 2566 190
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2567   29 ก.ย. 2566 74
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ   1 ก.ย. 2566 16
รายงานฐานข้อมูลผู้พิการตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 ต.ค. 2565 11
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 ต.ค. 2565 15
ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2566   30 ก.ย. 2565 63
ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566   30 ก.ย. 2565 58
ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2565   30 ก.ย. 2564 79
ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2565   30 ก.ย. 2564 64