เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0812629929


นายกมล วรรณสา
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0892760281


นายณัฐพล ศรีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0916803391


นางปวีณา มูลละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0862236231


นางสาวจิราพร ไชยฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0933289517


สิบเอกจักรา ใจคง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0641901165


นางสาวอภิญญา สุขเกษม
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0935092980


นางศรีปทุม พะยอม
ครู ศพด.บ้านเลิศสมบูรณ์ ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0621811952


นางจงเพียร พากเพียร
ครู ศพด.บ้านคำนางตุ้ม ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0621502382


นางพรสวรรค์ สุวรรณไตร
ครู ศพด.บ้านเลิศสมบูรณ์ ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0843923397


นางสาวจรัญญา สารผล
ครู ศพด.บ้านโป่ง ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0935241837


นางแอนนา วรรณสา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0981610519


นายวงศ์กรณ์ พลซื่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0644615941


นางสาววริยา พันบุบผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0900286880


นางสาวศศิธร วังคะฮาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0621316680


นายบุญกอง อัฒะจักร
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)
เบอร์โทร : 0929838778


นายภาณุวัฒน์ วังคะฮาด
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0951683364


นางสาวธนันวรจ มาลัยศรี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเลิศสมบูรณ์
เบอร์โทร : 0659166890


นางสาวธิดารัตน์ พ้นทุกข์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำนางตุ้ม
เบอร์โทร : 0819530936


นางสาวสุเพ็ญณี บุญเจิม
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโป่ง
เบอร์โทร : 0960374093


นายวัชรา สิงหา
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
เบอร์โทร : 0636238321


นายชนะ นาลงพรม
คนงานทั่วไป (รถบรรทุกน้ำ)
เบอร์โทร : 0986723872


นางสาวกมลวรรณ วิเศษศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
เบอร์โทร : 0959275449


นายธีรวุฒิ วิลัยอุตม์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า)
เบอร์โทร : 0895040945


นายชญานนท์​ สายรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รถบรรทุกน้ำ)
เบอร์โทร : 0850057868


นายสนั่น คันธภูมิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (รถบรรทุกน้ำ)


นางสมบูรณ์ กุลวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ อสบ.