เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองช่าง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายวิชัย อัฐนาค
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0812620805


นางอยุรี เจริญพืช
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0981501960


นายเกียรติศักดิ์ วังคะฮาด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0966079431


นายธนพงษ์ อินไชยา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0645324727


นายจิรพงศ์ เสียงล้ำ
พนักงานผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร : 0820745297


นายสุริยันต์ สุขมะณี
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0610519347


นางสาววาริศา สิงห์หาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0962153295


นายทวี ใจซื่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0655700734


นายถาวร อัฐจักร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0630023468