เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 7

ควบคุมภายใน วันที่ โหลด
การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ธ.ค. 2565 9
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการสำหรับควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   4 ม.ค. 2565 97
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ สำหรับปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)   28 ธ.ค. 2564 129
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับองค์กร พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 157
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ สำนักปลัด พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 163
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองคลัง พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 146
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองช่าง พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 133
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 169
รายงานควบคุมภายในปค.1ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 229
รายงานควบคุมภายใน ปค5 ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 243
รายงานควบคุมภายในปค.4 ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 312
คำสั่งคณะกรรมการติดตามระดับองค์กร ประจำปี 2563   7 ม.ค. 2564 254
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 223