เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 14

ควบคุมภายใน วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566   20 มี.ค. 2566 79
การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ธ.ค. 2565 196
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการสำหรับควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   4 ม.ค. 2565 158
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ สำหรับปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)   28 ธ.ค. 2564 199
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับองค์กร พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 249
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ สำนักปลัด พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 264
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองคลัง พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 223
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองช่าง พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 207
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 241
รายงานควบคุมภายในปค.1ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 300
รายงานควบคุมภายใน ปค5 ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 338
รายงานควบคุมภายในปค.4 ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 543
คำสั่งคณะกรรมการติดตามระดับองค์กร ประจำปี 2563   7 ม.ค. 2564 316
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 286