เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 3

ควบคุมภายใน วันที่ โหลด
รายงานการประเมินติดตามการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 พ.ย. 2566 40
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566   20 มี.ค. 2566 117
การติดตามประเมินผลควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ธ.ค. 2565 244
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการสำหรับควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   4 ม.ค. 2565 185
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ สำหรับปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)   28 ธ.ค. 2564 246
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับองค์กร พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 280
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ สำนักปลัด พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 304
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองคลัง พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 253
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองช่าง พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 240
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 268
รายงานควบคุมภายในปค.1ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 324
รายงานควบคุมภายใน ปค5 ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 361
รายงานควบคุมภายในปค.4 ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 585
คำสั่งคณะกรรมการติดตามระดับองค์กร ประจำปี 2563   7 ม.ค. 2564 343
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 2564 316