เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 15

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566   13 ม.ค. 2566 34
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565   4 ม.ค. 2566 33
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566   11 ต.ค. 2565 34
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2564 115
รายงานวิเคราะห์ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564   1 ก.ย. 2564 182
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2563   5 ก.พ. 2564 180
มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย   6 ต.ค. 2563 191
ประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรประจำปี 2564   1 ต.ค. 2563 193