เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   31 ต.ค. 2566 3
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565   14 ธ.ค. 2565 66
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   6 ต.ค. 2565 41
รายงานผลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.2561-2565) รอบธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   23 ธ.ค. 2564 133
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 ต.ค. 2564 122
ติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 2563 279
แบบประเมินยุทธศาสตร์ให้คะแนนในเดือน ธ.ค.ของทุกปี   17 มิ.ย. 2563 190
ปก ติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 2563 213
แบบประเมินโครงการให้คะแนนภายในเดือน ธ.ค.ของทุกปี   17 มิ.ย. 2563 221
สารบัญ ติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 2563 211
บทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น   17 มิ.ย. 2563 229
คำนำ ติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 2563 201
ประกาศติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 2563 200
ส่วนที่1 บทนำ ติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 2563 200
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 2563 251
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 2563 172