เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 2

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   6 ม.ค. 2566 42
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 ธ.ค. 2564 144
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 ก.พ. 2564 127
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรืองราวร้องทุกข์   25 ม.ค. 2564 172
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต   7 ม.ค. 2564 206
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564   6 ม.ค. 2564 121
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   15 ม.ค. 2563 204