แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 11

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 ธ.ค. 2564 78
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 ก.พ. 2564 66
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรืองราวร้องทุกข์   25 ม.ค. 2564 112
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต   7 ม.ค. 2564 151
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564   6 ม.ค. 2564 66
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   15 ม.ค. 2563 135