เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 12

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 9 พ.ค.67 ตรวจรายงานวันที่ 12 พ.ค.67   13 พ.ค. 2567 16
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567   9 พ.ค. 2567 19
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 (27 ก.พ. 2567) ตรวจรายงานวันที่ 4 มี.ค.67)   4 มี.ค. 2567 10
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567   27 ก.พ. 2567 10
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567   22 ก.พ. 2567 122
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (12 กุมภาพันธ์ 2567) ตรวจรายงานวันที่ 20 ก.พ.67)   22 ก.พ. 2567 8
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (28 ธันวาคม 2566) ตรวจวันที่ 8 มกราคม 2567   8 ม.ค. 2567 8
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 28 ธันวาคม 2566   28 ธ.ค. 2566 10
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (25 สิงหาคม 2566) ตรวจวันที่ 29 ส.ค.66   29 ส.ค. 2566 8
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566   25 ส.ค. 2566 10
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 21 ส.ค.66   21 ส.ค. 2566 9
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (11 ส.ค.66) ตรวจรายงานวันที่ 21 สิงหาคม 2566   21 ส.ค. 2566 8
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566   11 ส.ค. 2566 9
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 28 มิ.ย.66 (ตรวจรายงานวันที่ 30 มิ.ย.66)   30 มิ.ย. 2566 10
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2566   28 มิ.ย. 2566 10
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ค.66 (ตรวจวันที่ 2 มิ.ย.66)   2 มิ.ย. 2566 8
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 29 พ.ค.2566   29 พ.ค. 2566 48
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (วันที่ 20 ก.พ.66) วันที่ 28 ก.พ.66   28 ก.พ. 2566 11
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 20 ก.พ.2566   22 ก.พ. 2566 59
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 19 ม.ค.66 (ตรวจวันที่ 25 ม.ค.66)   25 ม.ค. 2566 10
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 19 ม.ค.2566   20 ม.ค. 2566 56
บันทึกรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 พ.ศ.2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565   5 ม.ค. 2566 81
บันทึกรายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ต.ค.พ.ศ.2565   11 ต.ค. 2565 71
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ก.ย.พ.ศ.2565   28 ก.ย. 2565 77
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   16 ส.ค. 2565 154
บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 9 ส.ค.65   16 ส.ค. 2565 155
บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565   16 ส.ค. 2565 304
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ส.ค. 65   9 ส.ค. 2565 48
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 20 พ.ค.2565   23 พ.ค. 2565 48
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   18 ก.พ. 2565 158