เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ITA


ออนไลน์ : 6

ITA วันที่ โหลด
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   14 พ.ย. 2566 5
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐฯ ITA ประจำปี พ.ศ.2565   4 ส.ค. 2565 105
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ม.ค. 2565 138
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA พ.ศ. 2565   4 ม.ค. 2565 167
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐฯ (ผลคะแนน) ประจำปีงบประมาณ 2564   30 ส.ค. 2564 129