เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


วิสัยทัศน์

สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทย ก้าวไกลการศึกษา ประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้วิถีความพอเพียง นำพาชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน


พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนทั้งทางบก ทางน้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2.ส่งเสริมการเกษตรทั้งในด้านการอาชีพ จัดหาและพัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการเกษตร
3.ส่งเสริม/สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และพัฒนาฝีมือแรงงาน
4.ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษาและจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
7.ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
8.ส่งเสริมการปกครองตามระบอบบประชาธิปไตยในระดับชุมชน
9.พัฒนา/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1112