เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

                                      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
                                      2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคม
                                      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
                                      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                                      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 806