เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ตราสัญลักษณ์


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ตราสัญลักษณ์ตราสัญญาลักษณ์

เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ความหมายของตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

กี่กระตุก      หมายถึง  การบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมทั้งยังแสดงถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในทุกหมู่บ้าน

ฝักไหมสีทอง  หมายถึง  เป็นการบ่งบอกถึงผ้าไหมสวยงาม  เหมือนกับฝักไหมสีทองเหลืองอร่ามและเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไป

ถั่วลิสง      หมายถึง  ความงอกเงย  ความเจริญเติบโตไม่มีที่สิ้นสุด

ใบหมอน     หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนภายในหมู่บ้าน

วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 688