เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือสำหรับประชาชน : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อคู่มือสำหรับประชาชน วันที่ ผู้ชม
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 24.....

28 เม.ย. 2566 252
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย...

28 เม.ย. 2566 277
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

28 เม.ย. 2566 73
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ...

28 เม.ย. 2566 74
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (N)

คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (N)...

28 เม.ย. 2566 64
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (N)

คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (N)...

28 เม.ย. 2566 69
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2565

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว.....

28 เม.ย. 2566 79
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...

28 เม.ย. 2566 66
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณี.....

27 เม.ย. 2566 78
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบ.....

27 เม.ย. 2566 70
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน...

27 เม.ย. 2566 64
คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน...

27 เม.ย. 2566 66