เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

Bunglerd Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาจัดหาเวที พร้อมเครื่องเสียงและประดับตกแต่งเวที ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน 350 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีต หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทปีกถนนแบบสามเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑.๗๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีต หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทปีกถนนแบบสามเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑.๗๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีต หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทปีกถนนแบบสามเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑.๗๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อการใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อสารส้มใส จำนวน ๔,๐๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางวัดศรีมงคล ถึงหนองสามแยกไปหนองแวงป่านัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๔๓๓ รอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางวัดศรีมงคล ถึงหนองสามแยกไปหนองแวงป่านัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางวัดศรีมงคล ถึงหนองสามแยกไปหนองแวงป่านัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบท จำนวน ๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางวัดศรีมงคล ถึงหนองสามแยกไปหนองแวงป่านัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นเตียงพยาบาลฉุกเฉินพร้อมรางสเตรทเซอร์ สแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางวัดศรีมงคล ถึงหนองสามแยกไปหนองแวงป่านัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 สายทางจากบ้านนางดวง บุระโน ถึงบ้านนายประเทือง ศรีพงษ์ชู กว้าง 3.50 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 745.50 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 1 สายทางจากบริเวณนานางมลิวัลย์ วังคะฮาด ถึงบริเวณที่นานายประยูร วังคะฮาด กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนกงาน กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU เพื่อติดตั้งห้องกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๒ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางวัดศรีมงคล ถึงหนองสามแยกไปหนองแวงป่านัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 31 พ.ค. 2566
ซื้อบั้งไฟแสนเพื่อจุดบูชาพญาแถน ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาเวทีเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
จ้างต่อเติมและปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566
จ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและสถานที่แปรงฟันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายทางจากบ้านนางคำน้อย วรเนตร ถึงนานายสม นิลภักดี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบุ่งเลิศกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง กองช่าง ๑.หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๐๑ ๒.หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑ ๓.หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศและประตูห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กจ ๔๓๓ รอ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2566
ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายทางข้างหนองไผ่ ถึงถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ไปบ้านชมสะอาด ปริมาณงาน ยกร่องพูนดินถนน ฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลงลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทางจากบ้านนายวิจิตร ศรีโยธี ถึงหนองม้า ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2566