ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาจัดหาเวทีและประดับตกแต่งเวที พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำแพสำหรับลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
ซื้อสายสะพายและถ้วยรางวัลสำหรับนางนพมาศ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศีกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายทางข้างโรงน้ำชุมชน ถึงสามแยกถนนลาดยางสายบ้านคำนางตุ้มไปบ้านชมสะอาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,840 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายทางข้างโรงน้ำชุมชน ถึงสามแยกถนนลาดยางสายบ้านคำนางตุ้มไปบ้านชมสะอาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,840 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายทางข้างโรงน้ำชุมชน ถึงสามแยกถนนลาดยางสายบ้านคำนางตุ้มไปบ้านชมสะอาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,840 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายทางข้างโรงน้ำชุมชน ถึงสามแยกถนนลาดยางสายบ้านคำนางตุ้มไปบ้านชมสะอาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,840 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายทางจากนานายพัฒนา ขัตติยะบุตร ถึงนานางมะลิวัลย์ วังคะฮาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 745.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,980 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 14 ก.ย. 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายทางข้างโรงน้ำชุมชน ถึงสามแยกถนนลาดยางสายบ้านคำนางตุ้มไปบ้านชมสะอาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,840 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 14 ก.ย. 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายรอบหนองม่วง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 430.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 14 ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔,๘๐๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ในกิจการงานประปา กองช่าง เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายจากนานายดาบชัย พลสิมมา ถึงนานายประสิทธิ์ ชมสอาด ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายทางหนองแวงป่านัด ถึงถนนลาดยางสายบ้านบุ่งเลิศไปบ้านหนองสองห้อง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ สายจากบริเวณสี่แยกทางออกไปบ้านหนองสองห้อง ถึงบริเวณหน้าบ้านสิบเอกจักรา ใจคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางโดยปูพื้นผิวจราจรด้วยยาง AC๖๐/๗๐ หมู่ที่ ๗ จากบริเวณหน้าบ้านนางบรรเทา กุลวงค์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายยอดตา แสงกล้า ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๒ HP ๒๒๐ V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ตามกิจกรรมประเภทที่ ๔ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565
ซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายทางแยกหนองแก่นขาม ถึงนานายนิยม สายรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2565
จ้างล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง (ห้องสำนักปลัด,ห้องปลัด,ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA (๖๐๐) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายจวน แก้วภักดี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2565
อาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 7 มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น เพื่อใช้ในงานกิจการประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีและเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำบริเวณที่นาของ นางเอี่ยม ไชยแสง หมู่ที่ 4 และบริเวณที่นาของนางสายยนต์ อนันทวัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางบริเวณหน้าบ้านนางประดิษธ์ อำคาฤทธิ์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจการประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เริ่มจากข้างศูนย์หม่อนไหม ถึงบริเวณที่ดิน นางสาวภัทริดา สายรัตน์ วางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 85 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมฝา คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2565
ซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2565