กองช่าง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายวิชัย อัฐนาค
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางอยุรี เจริญพืช
นักจัดการงานทั่วไป


นายปัญญา สิงหา
นายช่างไฟฟ้า


นายเกียรติศักดิ์ วังคะฮาด
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายธนพงษ์ อินไชยา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายจิรพงศ์ เสียงล้ำ
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายสุริยันต์ สุขมะณี
คนงานทั่วไป