กองคลัง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพัชราภรณ์ ทุหา
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวอ่อนจันทร์ ศรีอำพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางประทุมรัตน์ วิเศษอุตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางศิริทร มัทนัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววริศรา ชุมนุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี
คนงานทั่วไป