สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกมล วรรณสา
นักพัฒนาชุมชน


นายณัฐพล ศรีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


นางปวีณา มูลละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจุฬารัตน์ กิตนัยนุวัฒสกุล
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวจิราพร ไชยฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา


สิบเอกจักรา ใจคง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางศรีปทุม พะยอม
ครู


นางจงเพียร พากเพียร
ครู


นางสาววิทนีย์ สิงห์หาญ
ครู


นางพรสวรรค์ สุวรรณไตร
ครู


นางสาวจรัญญา สารผล
ครู


นางแอนนา วรรณสา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวงศ์กรณ์ พลซื่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาววริยา พันบุบผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศศิธร วังคะฮาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญกอง อัฐจักร
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)


นายพละชัย วังคะฮาด
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวธนันวรจ มาลัยศรี
ผู้ดูแลเด็ฏ


นางสาวธิดารัตน์ พ้นทุกข์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวหฤทัย ใครนุ่นน้อย
ผู้ดูแลเด็ก


นายก้องสุริยะ กุลวงศ์
คนงานทั่วไป (ยาม)


นายวัชรา สิงหา
พนักงานขับรถยนต์


นายชนะ นาลงพรม
คนงานทั่วไป


นางสาวสุเพ็ญณี บุญเจิม
พนักงานจ้างเหมาบริการ