สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกมล วรรณสา
นักพัฒนาชุมชน


นายณัฐพล ศรีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


นางปวีณา มูลละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจุฬารัตน์ กิตนัยนุวัฒสกุล
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวจิราพร ไชยฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา


สิบเอกจักรา ใจคง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางศรีปทุม พะยอม
ครู ศพด.บ้านเลิศสมบูรณ์


นางจงเพียร พากเพียร
ครู ศพด.บ้านคำนางตุ้ม


นางสาววิทนีย์ สิงห์หาญ
ครู ศพด.บ้านโป่ง


นางพรสวรรค์ สุวรรณไตร
ครู ศพด.บ้านเลิศสมบูรณ์


นางสาวจรัญญา สารผล
ครู ศพด.บ้านโป่ง


นางแอนนา วรรณสา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวงศ์กรณ์ พลซื่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาววริยา พันบุบผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศศิธร วังคะฮาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญกอง อัฒะจักร
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)


นางสาวธนันวรจ มาลัยศรี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเลิศสมบูรณ์


นางสาวธิดารัตน์ พ้นทุกข์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำนางตุ้ม


นางสาวหฤทัย ใครนุ่นน้อย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโป่ง


นายก้องสุริยะ กุลวงศ์
คนงานทั่วไป (ยาม)


นายวัชรา สิงหา
พนักงานขับรถยนต์


นายชนะ นาลงพรม
คนงานทั่วไป


นางสาวสุเพ็ญณี บุญเจิม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกมลวรรณ วิเศษศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)


นายธีรวุฒิ วิลัยอุตม์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายภาณุวัฒน์ วังคะฮาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชาญชัย เมืองฮาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ