คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายบัญทัย สุวรรณไตร
นายกเทศมนตรี


นายหงษ์ เวียงสิมา
รองนายกเทศมนตรี


นายบุญเพ็ง ศรีคร
รองนายกเทศมนตรี


นายไถ่ พ้นทุกข์
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายสุภาส บุญสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี