คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


นายถอ เหลาทอง
นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0872130365


นายบุญเพ็ง ศรีคร
รองนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0934935908


นายนัทธพงษ์ สุวรรณไตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0982541278


นายจิรพนธ์ วังคะฮาด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0908509226


นายอรุณ แก้วดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0611454528