หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายวีระพจน์ ผ่านจังหาร
ปลัดเทศบาล


นายวิชัย อัฐนาค
รองปลัดเทศบาล


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวิชัย อัฐนาค
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองช่าง


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง