ประวัติของบ้านบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประวัติของบ้านบุ่งเลิศ

ลักษณะและที่ตั้ง

      บ้านภูไทสมัยเก่าบ้านบุ่งเลิศ (เดิมชื่อบ้านบุ่งอีเลิศ) ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่ 1 หมู่ 2 หมู่ 7 และหมู่ 9 มีประชากร 1,531 คน 402 ครอบครัว  อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดลำห้วยแดง  เขตติดต่อหมูบ้านสวนผึ้ง  ตำบลเหล่าไฮงาม  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสิทธุ์ ทิศตะวันออก จดกับลำห้วยแดง เขตติดต่อกับหมู่บ้านหนองเม็ก ตำบลเหล่าไฮงาม  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสิทธุ์ ทิศใต้ จดเขตบ้านหนองสองห้อง บ้านภูเขาทอง อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก  จดเขตบ้านโป่ง  ตำบลบุ่งเลิศ  อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

  
       ประวัติโดยสังเขป

      บริเวณที่ตั้งบ้านบุ่งเลิศ  เดิมมีสภาพเป็นป่าใหญ่  เป็นป่าดงดิบทึบมีต้นไม้ขนาดใหญ่ มากมาย   มีสิงสาราสัตว์  ช้าง เสือ  หมี  และสัตว์อื่นๆไม่มีผู้คนอาศัยหรือทำประโยชน์  หรือผ่านไปมาในแถบนี้ตลอดมาชั่วกาลนาน  ป่านี้ชื่อว่า “ป่าดงมะอี่”

         ครั้น  ประมาณ  พ.ศ.2462  ได้เกิดไฟไหม้หมู่บ้านคำชะอี  ซึ่งเป็นบ้านของชาวผู้ไทยอยู่ในเขตอำเภอมุกดาหาร  จังหวัดนครพนม (จังหวัดมุกดาหารปัจจุบัน) ซึ่งได้ไหม้ทั่วหมู่บ้าน  เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยเป็นอันมาก  ประชาชนได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สินและทีอยู่อาศัยเป็นอันมาก  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  อดอยากจึงได้พากันอพยพหลบหนีไปหาที่ทำกินและที่อยู่ใหม่ในที่ต่างๆ ใน พ.ศ.2462 ถึง 2464 นั้นเอง  ชาวบ้านคำชะอี 7 ครอบครัวก็ได้พากันอพยพเข้ามาอยู่ร่วมกับสองตา – ยาย ณ ที่แห่งนี้  ได้แก่ ครอบครัวของนายสิงห์  พระวิเศษ(บิดาของนายเถิง  พระวิเศษ) ครอบครัวของนายสิงห์  วังคะฮาต  (บิดาของนายไกร  วังคะฮาต)  ครอบครัวของนายสิมมา  พลซื่อ (บิดาของนายนารี  พลซื่อ) ครอบครัวของนายทองอินทร์  วังคะฮาต (บิดาของมหาจวน วังคะฮาต) ครอบครัวของนายโกด  วังคะฮาต (บิดาของนายหนูพร  วังคะฮาต)  ครอบครัวของยายนุ่น  พลซื่อ (มารดาของนายอุ่น  พลซื่อ) ครอบครัวของยายจันทร์หอม  วังคะฮาด (มารดาของนายกอ  วังคะฮาต)  และครอบครัวอื่นได้ทยอยกันมา ในปี พ.ศ. 2464  นั้นมี 10 ครอบรัว  จึงได้ตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านบุ่งอีเลิศ”

ครั้นประมาณ  พ.ศ.2468 ได้มีพระภิกษุจากแขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว  เดินทางมาเยี่ยมญาติทางคำชะอีหนองสูง  และมาที่บ้านบุ่งอีเลิศนี้ด้วย  ได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่นี่  จึงได้พาชาวบ้านสร้างวัดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  นายสิงห์  วังคะฮาต  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 10 ปี ได้ลาออก  ใน  พ.ศ.2477  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสิมมา  พลซื่อ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  คนที่ 2 ในปี พ.ศ. 2481 ได้ตั้งโรงเรียนบ้านบุ่งเลิศอีเลิศขึ้น  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน  มีนายวิเชียร  พัฒน์วิบูลย์  เป็นครูคนแรก  มีนักเรียนประมาณ  20 คนและมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งมาสมทบเรียนด้วย  ปี พ.ศ. 2485  นายสิมมา  พลซื่อ  ได้พ้นวาระเป็นผู้ใหญ่บ้าน  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายไกร  วังคะฮาต  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3 ในปี  พ.ศ.2493  ได้มีการเปลี่ยนชื่อบ้านบุ่งอีเลิศ  เป็นบ้านบุ่งนางเลิศ  ในปี พ.ศ. 2503

นายไกร  วังคะฮาต  ได้ลาออกจากผู้ใหญ่บ้าน  ทางราชการได้ได้แต่งตั้งให้นายเกรียง  วังคะฮาต  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 4 พ.ศ. 2507 ได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดไปตั้งเป็นโรงเรียนถาวรในที่ปัจจุบันเรียกว่าโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ  และได้มีการเปลี่ยนชื่อบ้านบุ่งนางเลิศเป็นบ้านบุ่งเลิศ ปี พ.ศ.2508  นายเกรียง  วังคะฮาต  ลาออก  จากผู้ใหญ่บ้าน  นายเหวย  สุวรรณไตร  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 5 ปี  พ.ศ.2510 ถึง 2513 ชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างกำแพงวัดเป็นอิฐฉาบปูนรอบวัดแทนกำแพงเดิมซึ่งเป็นไม้  พ.ศ.2516  ทางการได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ในหมูบ้านเป็นหมูบ้านแรกในเขตใกล้เคียงที่มีไฟฟ้าใช้  ในปี พ.ศ. 2516  กิ่งอำเภอเมยวดี  ได้แยกมาเป็นกิ่งจากอำเภอโพนทอง  บ้านบุ่งเลิศได้ขึ้นต่อตำบลเมยวดี กิ่งอำเภอเมยวดี  และทางราชการได้จัดตั้งสถานีอนามัยขึ้นประจำหมู่บ้าน ปี พ.ศ.2523 นายเหวย  สุวรรณไตร  ได้ลาออกจากผู้ใหญ่บ้านนายหนูพร  วังคะฮาด  ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 6  และทางราชการได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน  โดยมีนายคำเลอะ  กุลวงศ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ใหม่คือ หมู่ 2 ในปี พ.ศ.2524  ทางราชการได้แบ่งเขตการ  ปกครองยกฐานะบ้านบุ่งเลิศ  เป็นตำบลบุ่งเลิศมีอาณาเขตปกครอง  คือบ้านบุ่งเลิศ  บ้านโป่ง  บ้านคำตุ้ม และบ้านโนนสวรรค์  รวมมี 6 หมู่บ้าน  มีนายแวว  ไชยแสง  เป็นกำนันคนแรกต่อมาบ้านบุ่งเลิศ  ได้แบ่งหมู่บ้านออกเป็นหมู่ที่ 7 มีนายจันทร์ทอง  เมืองฮาม เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 พ.ศ.2531  นายคำเลอะ  กุลวงศ์ได้พ้นวาระเป็นผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 2  นายเสย  อัฐนาค  ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 แทน ปี พ.ศ.2533  นายแววได้พ้นวาระกำนันตำบลบุ่งเลิศ  นายจันทร์ทอง  เมืองฮาม  ได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันแทนจนถึงปัจจุบัน  และในปี พ.ศ.2535  บ้านบุ่งเลิศได้แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้านอีกนายสวัสดิ์  สุวรรณไตร  ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9

ครั้นเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2536 นี้  นายหนูพร  วังคะฮาต ได้พ้นวาระเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายสมบัติ  สุวรรณไตร จึงได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 แทน บัดนี้บ้านบุ่งเลิศได้แบ่งแยกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ นายสมบัติ  สุวรรณไตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1นายเสย  อัฐนาค  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายจันทร์ทอง  เมืองฮาม  เป็นกำนันหมู่ที่ 7 ทำหน้าที่ปกครอง  นายสวัสดิ์  สุวรรณไตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  รวมทั้งตำบลมี 9 หมู่บ้าน  ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้าน มี 9 หมู่บ้าน

วันที่ : 7 ตุลาคม 63   View : 651