สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายจิรพนธ์ วังคะฮาด
ประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


นายแสวง พงศ์หนองโน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


นายวีระพจน์ ผ่านจังหาร
เลขาสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


นายดวงเด่น กุลวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เขต 1


นายมานิตย์ วังคะฮาด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เขต 1


นายสังคม เนตรวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เขต 1


นายวัจนา สุภาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เขต 1


นายสมพงษ์ วิเศษอุตร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เขต 2


นายทองรัฐ สว่างวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เขต 2


นายแสวง ชื่นชม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เขต 2


นายวิทูรย์ เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เขต 2