ประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA


ออนไลน์ : 3

ประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA วันที่ โหลด
หนังสือประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกให้กับปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนเพื่อบริการประชาชนโดยตรง พ.ศ.2564   5 ก.ค. 64 31
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ สำนักปลัด พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 52
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองคลัง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 26
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองช่าง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 35
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารจัดทำบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 34
บันทึกจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2564   29 มิ.ย. 64 31
บันทึกขอแจ้งเวียนการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 22
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นายกมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน เพื่อบริการประชาชนโดยตรง ประจำปี พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 24
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นายกมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนเพื่อบริการประชาชนโดยตรง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 24
คำสั่งเทศบาลตำบล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 22
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2564   22 มิ.ย. 64 22
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563   29 ก.ย. 63 48
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2563   8 ต.ค. 62 14
รายงานผลการประเมินปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2563   4 ต.ค. 62 16
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ สำนักปลัด พ.ศ.2563   3 ต.ค. 62 25
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองคลัง พ.ศ.2563   3 ต.ค. 62 19
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองช่าง พ.ศ.2563   3 ต.ค. 62 18