ประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA


ออนไลน์ : 4

ประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA วันที่ โหลด
รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2565   17 ส.ค. 65 17
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา   23 มี.ค. 65 53
แบบประเมินการปฏิบัติงานของ อปท. LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 ก.พ. 65 82
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564   19 ต.ค. 64 109
บันทึกรายงานผลคะแนนการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ.2564   18 ต.ค. 64 106
หนังสือประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกให้กับปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนเพื่อบริการประชาชนโดยตรง พ.ศ.2564   5 ก.ค. 64 126
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ สำนักปลัด พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 731
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองคลัง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 120
บันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองช่าง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 130
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารจัดทำบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 134
บันทึกจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี 2564   29 มิ.ย. 64 124
บันทึกขอแจ้งเวียนการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 106
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นายกมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน เพื่อบริการประชาชนโดยตรง ประจำปี พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 109
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นายกมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนเพื่อบริการประชาชนโดยตรง พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 99
คำสั่งเทศบาลตำบล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ พ.ศ.2564   29 มิ.ย. 64 96
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2564   22 มิ.ย. 64 88
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563   29 ก.ย. 63 122
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2563   8 ต.ค. 62 79
รายงานผลการประเมินปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2563   4 ต.ค. 62 82
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ สำนักปลัด พ.ศ.2563   3 ต.ค. 62 95
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ กองคลัง พ.ศ.2563   3 ต.ค. 62 82
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองช่าง พ.ศ.2563   3 ต.ค. 62 78