ควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 4

ควบคุมภายใน วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการสำหรับควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   4 ม.ค. 65 75
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ สำหรับปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)   28 ธ.ค. 64 101
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับองค์กร พ.ศ.2564   4 ต.ค. 64 129
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ สำนักปลัด พ.ศ.2564   4 ต.ค. 64 133
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองคลัง พ.ศ.2564   4 ต.ค. 64 119
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองช่าง พ.ศ.2564   4 ต.ค. 64 114
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2564   4 ต.ค. 64 133
รายงานควบคุมภายในปค.1ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 64 206
รายงานควบคุมภายใน ปค5 ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 64 206
รายงานควบคุมภายในปค.4 ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 64 266
คำสั่งคณะกรรมการติดตามระดับองค์กร ประจำปี 2563   7 ม.ค. 64 231
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 64 192