ควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 3

ควบคุมภายใน วันที่ โหลด
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ ระดับองค์กร พ.ศ.2564   4 ต.ค. 64 7
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ สำนักปลัด พ.ศ.2564   4 ต.ค. 64 4
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองคลัง พ.ศ.2564   4 ต.ค. 64 5
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในฯ กองช่าง พ.ศ.2564   4 ต.ค. 64 3
คำสั่งเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2564   4 ต.ค. 64 6
รายงานควบคุมภายในปค.1ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 64 86
รายงานควบคุมภายใน ปค5 ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 64 94
รายงานควบคุมภายในปค.4 ระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 64 109
คำสั่งคณะกรรมการติดตามระดับองค์กร ประจำปี 2563   7 ม.ค. 64 108
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ม.ค. 64 82