การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นปี 2564   14 ต.ค. 63 44
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 63 46
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 63 52
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ปีงบประมาณ 2564 -2566   1 ต.ค. 63 47
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 63 47
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 63 52
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ   1 ต.ค. 63 46
บันทึกข้อรายงานอบรม   19 มิ.ย. 63 109