การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564


ออนไลน์ : 7

Gallery :: การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
คำแถลง นโยบายการบริหารของนายถอ เหลาทอง นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 18 พฤษภาคม 64   View : 59